ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑަރ

ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތައް 4ކޭ އެޗްޑީ ކޮލިޓީގައި ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާށެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑަރަށް މަރުހަބާ! ކަމުދާ ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތައް މެދުކަނޑާލާ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ބަލިކަށިކަން ތަޖުރިބާ ކުރުމުން ވަރުބަލިވެއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ އާދެ، އިތުރަށް ކަންބޮޑު ނުވޭ! އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ޒަމާނީ ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑަރާއި އެކު، މިހާރު އެއްވެސް ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯއެއް ސީދާ ޑިވައިސްއަށް މަސައްކަތެއް ނެތި ސޭވް ކުރެވޭނެއެވެ. އޮފްލައިން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަލެކްޝަން ބިނާކުރަން ބޭނުންވިޔަސް ނުވަތަ ކަމުދާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި މި ވީޑިއޯތައް ބަލަން ބޭނުންވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ޕްލެޓްފޯމް ކަށަވަރުކޮށްދެނީ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ތަޖުރިބާއެކެވެ. އެހެންކަމުން، މަދު ކްލިކްތަކަކާއެކު އަންލިމިޓެޑް ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ދުނިޔެއަކަށް ފީނަން ތައްޔާރުވެލައްވާށެވެ!

މަސައްކަތެއް މަދު Youtube Video Downloader

އަޅުގަނޑުމެންގެ އާ ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރާ ވެބްސައިޓް - ކޮންމެ ވަގުތަކު، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ކަމުދާ ވީޑިއޯތައް މަސައްކަތެއް ނެތި ސޭވްކޮށް އުފާކޮށްލުމަށް އެންމެ ފަހުގެ މަންޒިލް! އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަރފޭސްއާއެކު، ޔޫޓިއުބުން ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަކީ ދުވަހަކުވެސް މިހާ ފަސޭހަ އަދި ވަރުގަދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ވްލޮގްތަކާއި، ނުވަތަ ހިތަށް އަސަރުކުރާ މިއުޒިކް ވީޑިއޯތައް ސޭވް ކުރަން ބޭނުންވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެޓްފޯމުން ތިބާއަށް އުނދަގޫތަކެއް ނެތް ހައްލެއް ލިބިގެންދެއެވެ. އިތުބާރު ނުކުރެވޭ އަދި މަޑުމަޑުން ޑައުންލޯޑް ކުރާ ދުވަސްވަރު ފާއިތުވެއްޖެ؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާނީ ފީޗާސްތަކުގެ ސަބަބުން ކޮލިޓީއަށް ގެއްލުމެއް ނުދީ ވިލާގަނޑެއް ފަދަ އަވަސް ޑައުންލޯޑްތަކެއް ކުރެވޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމުން ވަނީ މި ވެބްސައިޓް ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އޮޕްޓިމައިޒްކޮށް، އެންމެ ރަނގަޅު ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް ފޯރުކޮށްދީ، އެކި ޑިވައިސްތަކުގައި އޮމާންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމާއި އެކްސެސިބިލިޓީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑަރުގެ ދުނިޔެއަށް ޑައިވް ކުރާއިރު އަންލިމިޓެޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕޮސިބިލިޓީސް އަންލޮކް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވާށެވެ - ތިބާ އެންމެ ގަޔާވާ ޔޫޓިއުބް ކޮންޓެންޓް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި އެއްކުރުމަށް ތިބާގެ ގޯ-ޓު ސޮލިއުޝަން.

ޔޫޓިއުބް އެޗްޑީ ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެއްޗެކެވެ

ހައި ޑެފިނިޝަންގައި ވީޑިއޯތައް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރުގަދަ އަދި ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް، ޔޫޓިއުބް ކޮންޓެންޓްގެ ފުޅާ ކޮލެކްޝަނަކަށް ވަދެ، ސީދާ ޑިވައިސްއަށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނީ މަދު ކްލިކްތަކަކުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑައުންލޯޑް ޚިދުމަތަކީ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ތަޖުރިބާއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ކަމުދާ ވީޑިއޯތައް އަވަހަށް އަދި އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ޚިދުމަތެކެވެ. ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ވީޑިއޯއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޓިއުޓޯރިއަލްއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ހިނިތުންވާ ކޮމެޑީ ސްކިޓެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެޓްފޯމުން ޔޫޓިއުބްގެ ފުޅާ ގާބިލްކަން ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، ބޭނުން ކޮންމެ ވީޑިއޯއެއް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. ގަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ ކޮންޓެންޓްގެ ޕާސަނަލައިޒްޑް ލައިބްރަރީއެއް އުފައްދާއިރު އޮފްލައިންކޮށް ބަލާލުމުގެ ފަސޭހަކަމާއި މިނިވަންކަން ގަބޫލުކުރާށެވެ. ގަބޫލުނުކުރެވޭ ފަދަ ވަގުތުތަކެއް ގެއްލިގެން ނުދާށެވެ ނުވަތަ އަނެއްކާވެސް ބަފަރިންގ މައްސަލަތަކާ މެދު ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ޑައުންލޯޑް ކެޕޭސިޓީތަކުން ތިޔަބޭފުޅުން ބާރުވެރިކުރުވަމާ ހިނގާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޔޫޓިއުބް އެޗްޑީ ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑަރ މިހާރު އެކްސްޕްލޯރ ކުރަން ފަށާ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންސިއުމަންޓް ދަތުރު ކުރިން ނުފެންނަ އުސްމިންތަކަކަށް މަތިކޮށްލާށެވެ!

ސްޕެސިފިކޭޝަންސް

 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް އިން އެމްޕީ3 އަށް ބަދަލުކުރާ
 • ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • އޮންލައިން ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ހިލޭ ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • li>
 • ޔޫޓިއުބް މިއުޒިކް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ކޮންވަރޓަރ
 • ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑްކުރުން
 • އެމްޕީ4 ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • އެޗްޑީ ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • li>
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެޕް
 • ޔޫޓިއުބް އޯޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެއްޗެއް
 • ޔޫޓިއުބް ޕްލޭލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެއްޗެއް
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެއްޗެއް އޮންލައިން
 • ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެއްޗެއް އޮންލައިން
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އަދި ކޮންވަރޓަރ
 • އަވަސް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • އެންޑްރޮއިޑް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • އައިފޯނަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް ޕީސީއަށް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • މެކް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • އެންމެ ރަނގަޅު ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެޗްޑީ
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ 1080p
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ 4K
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ ސޮފްޓްވެއާ
 • ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރާ ސޮފްޓްވެއާ
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެކްސްޓެންޝަން
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ ޕްލަގިން
 • ކްރޯމް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ފައިރފޮކްސް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ސަފާރީ އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް އޯޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރާ އޮންލައިން
 • ވިންޑޯޒް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެއްޗެކެވެ
 • އައިއޯއެސް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެއްޗެއް
 • ލިނަކްސް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެއްޗެއް
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ ވެބްސައިޓް
 • އެންޑްރޮއިޑް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެޕް
 • އައިފޯނަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެޕް
 • ވިންޑޯޒް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެޕް
 • މެކް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެޕް
 • އައިއޯއެސް އަށް ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެޕް
 • ޔޫޓިއުބް downloader MP4
 • ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެމްޕީ3
 • ޔޫޓިއުބް އިން އެމްޕީ4 ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް އިން އެމްޕީ3 އަށް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް ކޮންވަރޓަރ
 • ޔޫޓިއުބް އިން ޑަބްލިޔުއޭވީ ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް އިން އެފްއެލްއޭސީ އަށް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް އިން އޭވީ އަށް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
 • ޔޫޓިއުބް އިން އެމްއޯވީ އަށް ޑައުންލޯޑް ކުރާ
ސުވާލު ކުރެވޭ ސުވާލުތަކެވެ

1. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ޔޫޓިއުބުން ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮށީގައި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޔޫއާރްއެލް ޕޭސްޓްކޮށް ޑައުންލޯޑް ބަޓަންއަށް ފިތާލާށެވެ.

އެވެ 2. ހައި ޑެފިނިޝަން (އެޗްޑީ) ކޮލިޓީގައި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
- އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން އެޗްޑީ ކޮލިޓީގައި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ސަޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެވެ 3. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނީ ކޮން ވީޑިއޯ ފޯމެޓްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟
- އެސްޑީ، އެޗްޑީ، ފުލް އެޗްޑީ 1080ޕީ، އަދި 720ޕީ ފޯމެޓްގައި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގެ އޮޕްޝަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

އެވެ 4. ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ވީޑިއޯ ފޯމެޓް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - އާދެ، ޑައުންލޯޑް ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވާ ވީޑިއޯ ފޯމެޓް (720p ނުވަތަ 1080p ފަދަ) ހޮވިދާނެއެވެ.

އެވެ 5. ތިބާގެ ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑަރ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކާ ވެސް ގުޅޭތޯ؟
- އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑަރ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ، ސްމާޓްފޯން، އަދި ޓެބްލެޓް ފަދަ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއްގައެވެ.

އެވެ 6. ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑަރ ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ސޮފްޓްވެއަރއެއް އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟
- ނޫން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑައުންލޯޑަރަކީ މުޅިންވެސް ވެބް ބޭސްޑް އެއްޗަކަށް ވާތީ، އިތުރު ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑައުންލޯޑް ނުވަތަ އިންސްޓޯލް ކުރަން ނުޖެހެއެވެ.

އެވެ 7. އެއްފަހަރާ އެތައް ވީޑިއޯއެއް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
- އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން ޕެރެލަލް ޑައުންލޯޑްތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރާތީ، އެއްފަހަރާ އެތައް ވީޑިއޯއެއް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެވެ 8. ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ވީޑިއޯތަކުގެ އަދަދަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - ނޫން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ވީޑިއޯތަކުގެ އަދަދަށް އެއްވެސް ލިމިޓެޝަނެއް ނެތެވެ.

އެވެ 9. ތިބާގެ ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑަރ އިން މުޅި ޕްލޭލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން ފުރިހަމަ ޔޫޓިއުބް ޕްލޭލިސްޓްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނީ އެންމެ ކްލިކް އަކުންނެވެ.

އެވެ 10. ހަމައެކަނި އޯޑިއޯ ފޯމެޓުގައި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
- އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑަރ އިން ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތަކުން އޯޑިއޯ ނަގައި އެމްޕީ3 ފޯމެޓުގައި ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ވެސް ސަޕޯޓް ކޮށްދެއެވެ.

އެވެ 11. އަޅުގަނޑަށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ވީޑިއޯތަކުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ލިމިޓެއް އޮތްތޯ؟
އެވެ - ނޫން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ މުއްދަތެއްގެ ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެވެ 12. ތިބާގެ ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑަރ މަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލަ ވީޑިއޯތަކާއެކު ހެއްޔެވެ؟
- ނޫން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑައުންލޯޑަރ ސަޕޯޓް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށެވެ.

އެވެ 13. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ސަބްޓައިޓްލް ޖަހާފައިވާ ވީޑިއޯތައް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެތޯ؟
- އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޓިއުބް ޑައުންލޯޑަރ އިން ވީޑިއޯތައް ސަބްޓައިޓްލްތަކާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެވެ 14. ޔޫޓިއުބުން ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - ޔޫޓިއުބުން ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަކީ އާންމުކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮޕީރައިޓް ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް އައުމުން ދުރުހެލިވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އެވެ 15. ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ވީޑިއޯއެއް ޑައުންލޯޑް ކުރަން ކިހާ ވަގުތެއް ނަގާނެ ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - ޑައުންލޯޑް ސްޕީޑް ބިނާވެފައިވަނީ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަންގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ބާރު ސްޕީޑްތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

އެވެ 16. ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ޕްރިވިއު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - ނޫން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން ވީޑިއޯ ޕްރިވިއު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް ޗެކް ކުރުމަށް ޔޫޓިއުބް ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

އެވެ 17. ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ވީޑިއޯ ކޮލިޓީ ޔޫޓިއުބްގައި ހުރި އަސްލު ވީޑިއޯއާ އެއްވަރު ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން ވީޑިއޯ ފޯރުކޮށްދެނީ ޔޫޓިއުބްގައި ހުރި އަސްލު ވީޑިއޯއާ އެއް ފެންވަރެއްގައި، ޑައުންލޯޑް ކުރާއިރު ރަނގަޅު ފޯމެޓެއް ހޮވާ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެންނެވެ.

އެވެ 18. ޔޫޓިއުބް ނޫން އެހެން ސޯސްތަކުން ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
އެވެ - އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓަކީ ހަމައެކަނި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.

އެވެ 19. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވެބްސައިޓުގައި އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް ނުވަތަ ޕޮޕްއަޕްތަކެއް ހުރިތޯ؟
އެވެ - ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްވެސް ވަދެގަންނަ އިޝްތިހާރެއް ނުވަތަ ޕޮޕް އަޕް އެއް ނެތި ސާފުތާހިރު އަދި ތަރުތީބު ނުވާ ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެވެ 20. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާތެރިތޯ؟
އެވެ - އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޒަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓަކީ އެޗްޓީޓީޕީއެސް އެންކްރިޕްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ޑޭޓާ ރައްކާތެރިކޮށް، ރައްކާތެރި ބްރައުޒިންގ ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ވެބްސައިޓެކެވެ.

ޑައުންލޯޑް ފަސްޓް
Youtube Video to Mp4 ކޮންވަރޓަރ and Download ފަސްޓް. ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯއެއް mp4 އަށް ބަދަލުކޮށް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާ.